Innotori kehittämässä ruokaketjun innovaatiotoimintaa ja maakuntien välistä yhteistyötä

Keskeisten ruoantuotantomaakuntien, Varsinais-Suomen ja Satakunnan, yhteistyötä tiivistettiin kolmen vuoden ajan yhteistyöhankkeessa, jonka keskeisenä päämääränä oli aktivoida elintarvikeyritysten innovaatiotoimintaa. Innovaatioprosessin eri vaiheissa lounaissuomalaisia toimijoita koottiin yhteen ideoita synnyttäviin teematilaisuuksiin, jatkojalostushautomoihin sekä mahdollistettiin ideoiden ja tuotekonseptien testaaminen kuluttajakentässä.

Innotorin toteutti em. maakuntien keskeiset elintarvikealan kehittäjätahot. Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tieteellisen osaamisen jalkauttaminen elintarvikealan yrityksille sekä Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärvi-instituutin käytännönläheinen ja vahvaan luottamuspohjaan perustuva yhteistyö maakuntien yritysten kanssa loivat ylimaakunnallisen yhteistyöverkoston, jonka myötä saatiin arvokasta tietoa lounaissuomalaisten elintarvikeyritysten tarpeista.

Innotorin alkutaipaleella haastateltiin lounaissuomalaisia, ruokaketjun kaikissa vaiheissa toimivia, mikro- ja pk-yrityksiä. Yritystarvekartoituksella selvitettiin yritysten innovaatiotarpeita tuotekehityksen, osto-, myynti- ja markkinointitoiminnan, laatu- ja ympäristöasioiden, toimintaympäristön, yritysyhteistyön, asiakastarpeiden ja markkinatilanteen, viennin sekä kasvuhalukkuuden näkökulmasta. Yritystarvekartoitus ohjasi hankkeen myöhempää toimintaa eri teemoin.

Koska yrityshaastatteluja tehtiin kattavasti erilaisissa ja ruokaketjun eri vaiheissa toimivissa yrityksissä, oli yrityskohtaisissa tarpeissa eroja. Osassa yrityksissä, erityisesti pienemmissä, tukea tarvitaan konkreettisen toimintaympäristön seikkoihin. Osasta yrityksistä taas ulkopuolista apua tarvitaan esimerkiksi isomman tulevaisuuskuvan muodostamiseen. Tästä syystä tuloksista ei voida nostaa vain muutamia tärkeimpiä yritystarpeita, vaan tarpeita on erilaisia ja eri yrityksissä samalla tarpeella on eri painoarvo. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että yrityksissä nähdään verkostoitumisen ja siten kontaktien ja yhteistyökumppanien löytämisen tärkeys. Lounais-Suomen alueen yrityksillä on paljon myös kasvuhalukkuutta. Johtopäätösten pohjalta yrityksille tarjottiin verkostoitumismahdollisuuksia ja ohjattiin heitä oikeiden palveluiden äärelle. Yritystarvekartoituksen raportin voit lukea täältä.

Innotorin aikana kokeiltiin monia erilaisia menetelmiä ja tehtiin rohkeasti uusia toimialarajoja ylittävää yhteistyötä. Hankkeessa järjestettiin ”kolmikanta”-ajatuksella teematilaisuuksia. Tilaisuuksiin tuotiin teemaan liittyvää tutkimustietoa, markkinatilannetta sekä asiakastarvenäkökulma. Onnistuneeksi menetelmäksi koettiin mm. advisor board – tyyliset asiantuntijasparraukset. Asiantuntijasparrauspajoja järjestettiin kaupallistamis-, pakkaus-, vienti- ja laatuteemojen ympärille. Yritykset kokivat nämä hyödyllisinä, konkreettisina ja matalan kynnyksen sparrauksina.

Lounaissuomalaisen elintarvikeviennin eteen tehtyä työtä ei voi tarpeeksi korostaa. Innotorissa tehtiin tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten vientihankkeiden kanssa ja todettiin minkätyyppisiä tukitoimintoja vientimarkkinoinnille hamuaville elintarvikeyrityksille maakunnista puuttuu. Lisäksi viennin eteen toimivien toimijoiden yhteistyöverkostoa saatiin tiivistettyä.

Innotorin aikana järjestettiin yhteistyössä Bastu®-verkoston kanssa ruoan tulevaisuuspaja, joka ravisteli yritysosallistujia pohtimaan ruuan tuotantoa 2050-luvulla. Pajasarja sai innostuneen vastaanoton ja nosti esiin tarpeen teeman ympärille muodostuvalle omalle verkostolle. Vuoden 2019 syksyllä käynnistyikin Foodtech platform Finlandin ruoan tulevaisuuteen ja Foodtechin keskittyvä verkosto.

Hankkeen aikana aktivoitiin kuluttajia mukaan yritysten tuoteaihioiden kehitykseen. Koko hankkeen aikana kunkin teeman ympärille järjestettiin kuluttajille suunnatulla alustalla osallistavia tutkimuksia sekä hankkeen viimeisenä teemana keskityttiin kuluttajaymmärryksen hyödyntämiseen tuotekehityksessä. Tätä teemaa varten toteutettiin kaksi osainen kuluttajatutkimus, jonka toinen osa toteutettiin yhteistyössä kuluttajakokemuksen tutkimusalusta Flavorian® kanssa. Turun yliopiston kehittämä ja Sodexon mahdollistaman monitieteellisen tutkimusravintolan keskiössä on ihmisen kokemus ruoasta ja ruokailusta. Ruokailevien asiakkaidensa lisäksi se palvelee sekä tieteellistä tutkimusta että yrityksiä liiketoimintansa ja asiakaskokemuksensa kehittämisessä. Lue lisää tutkimuksen tuloksista täältä!

Vaikka Innotorin on aika päättyä, kehitystoiminta ja yhteistyö kotimaisen ja laadukkaan ruoan saatavuuden turvaamiseksi alueella jatkuu. Yrityskentälle jäi asiakaskysyntään vastaavia tuote- ja palveluideoita. Innotori aktivoi uusien kehittämishankkeiden ja verkostojen rakentumista. Alueen elintarvikealan imago on vahvistunut entisestään ja luo mainiot edellytykset yritysten kasvun tukemiseen myös jatkossa.

Tuuli Pirttikoski
Satafood Kehittämisyhdistys ry

Innotori oli aktivoimassa sekä kehittäjien että yritysten yhteistyötä tavoitteenaan alueiden yritysten kilpailukyvyn parantuminen ja uudet innovaatiot ruokaketjussa sekä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Tulokset olivat onnistuneita.
Kirjoitus on osa Innotori-hankkeen tiedotusta.

Share