Yhteinen Eurajoki


Yhteinen Eurajoki -hanke vie pienin askelin kohti joen parempaa tilaa

Eurajoen ekologinen tila on ollut pitkään huono ja huipentui kestämättömän huonoksi vuonna 2012. Jokivesi oli käyttökiellossa miltei vuoden syyskuusta 2012 lähtien ja huono vedenlaatu esti myös joen virkistyskäytön. Uimakielto ja käyttökielto kasteluvetenä saatiin purettua tehostuneen puhdistuksen ja veden laadun parantumisen ansiosta, mutta Eurajoen tilan kestävä parantaminen vaatii uudenlaista, kokonaisvaltaista tarkastelua luonnonprosessien ja ihmisen toimien yhteisvaikutuksen selvittämiseksi.

Yhteinen Eurajoki -hankkeen tavoitteena on edistää Eurajoen kestävää käyttöä ja valmistella toimia, jotka edesauttavat vedenlaadun ja jokivarren elinympäristön laadun paranemista.

Hankkeen aikana etsitään pysyvää toiminta- ja rahoitusmallia Eurajoen suojelutyölle. Hankkeessa luodaan suojelutyölle toimintasuunnitelma vuosille 2014–2020 ja selvitetään Eurajoen suojelurahaston tai muun pysyvän perusrahoitusmallin toimintaedellytykset.
 
Hankkeessa luodaan Eurajoki.info -nettipalvelu, joka turvaa olemassa olevien tietolähteiden ja toimintojen yhdistämisen. Sivusto toimii pitkäkestoisen Eurajoki-työn pohjana. Eurajoki.info toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja avoimen lähdekoodin sekä avoimen datan periaatteille perustuvana veden ja ympäristön laadun kvantitatiivisen, kvalitatiivisen ja sosiaalisen tiedon tietokantana, tietopalveluna ja verkkosivustona. Eurajoki.info kokoaa ja tukee olemassaolevilla sosiaalisen median verkkosivustoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta sekä toimii yhdessä olemassaolevien verkkopalveluiden kanssa. Eurajoki.info toimii toisaalta uuden ja uudenlaisen tiedon tallennuspaikkana sekä jalostaa olemassaolevaa tietoa.
 
Hankkeessa mitataan Eurajoen vedenlaatua jatkuvatoimisilla mittareilla, joten hanke tuottaa lisää tietoa Eurajoen kuormituksesta, parantaa Eurajoen veden laadun seurantaa ja tiedon saantia käyttäjille. Näin jokeen liittyvien ympäristöriskien hallittavuus paranee. Mittareiden avulla voidaan seurata mahdollisten päästöjen etenemistä joessa. Eurajoen vedenlaadusta on käytettävissä pitkät havaintoaikasarjat, mutta uudet ympäristötekniikan menetelmät tuovat erityisesti tuloksia lyhyen aikavälin muutoksista, esim. rankkasateen tai poikkeuksellisen päästön vaikutuksesta ja leviämisestä. Tulokset julkaistaan Eurajoki.infossa.

Hanke selvittää ihmisen ja joen välisiä vuorovaikutuksia haastatteluin. Hankkeessa tutkitaan Eurajoen ja ihmisten välistä vuorovaikutusta eri aikakausina ja muodostetaan sen kautta käsitys sen sosiaalisesta merkityksestä asukkaille ja alueen kulttuurille. Kansallisarkistosta hankitut Eurajokivarren historialliset ja 1950- ja 1960-lukujen vanhat peruskartat asemoidaan. Paikallisia asukkaita haastatellaan ja heiltä saatuja valokuvia sekä muuta aineistoa tallennetaan ja mahdollisuuksien mukaan julkaistaan Eurajoki.infossa. Hankkeessa luodaan pohja-aineisto paikkatiedon myöhemmälle keruulle ja julkaisemiselle. Hankkeessa tuotettu sosiokulttuurisesta tutkimustiedosta tuotetaan näyttely oheisaineistoineen ja -tapahtumineen. Hanke vahvistaa ihmisten ympäristösuhdetta ja paikallista identiteettiä lisäämällä tietoa omasta lähiympäristöstä sekä Eurajoen ainutlaatuisuudesta ja mahdollisuuksista.
 
Osatoteuttajat:
Turun yliopisto, maisemantutkimuksen oppiaine
JVP-Eura
 
Rahoitus: EAKR-ohjelma 2013–2014
 
 
Lehdistötiedote (18.6.2013)
 
 
www.eurajoki.info on avattu joulukuussa 2013