Yhteisillä vesillä


- tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen


Suomessa on tehty pitkään ja monipuolista vesiensuojelutyötä, mutta vesistöjen tila ei ole kaikilta osin parantunut ja tekemistä riittää edelleen erityisesti rehevöitymisen torjunnassa. Yksittäiset järviyhdistykset ja aktiiviset kansalaiset kaipaavat omiin vesiinsä liittyvää tietoa, mutta eivät tiedä mistä sitä löytyy. Tietoa on, mutta tiedonkulkua pitää tehostaa parantamalla sen saatavuutta ja opastamalla ihmisiä tiedon ääreen ja muuntamalla olemassa oleva informaatio helpommin ymmärrettävään muotoon,

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset (www.vesiensuojelu.fi) tuottavat pääosan maamme velvoitetarkkailutuloksista ja raporteista. Näiden ja ja tieteellisten julkaisujen rinnalle tarvittaisiin kuitenkin myös yleisluontoisempia katsauksia, joita voidaan paremmin hyödyntää kansalaisten ja päätöksentekijöiden vesistötiedon lisäämisessä.

Yhteisillä vesillä – tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen -hanke tarjoaa mahdollisuuden olemassa olevan tiedon kokoamiseen, julkaisemiseen ja välittämiseen.

Yhteisillä vesillä -hanketta toteuttavat Pyhäjärvi-instituutti, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ja viisi alueellista vesiensuojeluyhdistystä: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vsy, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö, Kokemäenjoen vesistön vsy, Savo-Karjalan vsy ja Saimaan vsy. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Pyhäjärvi-instituutti.
 

Sekä Säkylän Pyhäjärvellä että Lahden Vesijärvellä on tehty vesiensuojelutyötä yli 20 vuotta. Molemmilla alueilla on vahva toimijaverkosto, jossa on mukana paikallisia järviyhdistyksiä, kansallisia toimijoita ja laaja kansainvälinen verkosto. Muiden muassa Pyhäjärvi-instituuttisäätiöllä ja Vesijärvisäätiöllä on myös pitkä kokemus asukkaiden aktivoinnissa, koulutuksessa ja tiedon jakamisessa. Tässä valtakunnallisessa hankkeessa kokemusta yhteistyöstä siirretään myös uusille toimijoille. Hanke tukee myös ympäristöministeriön vesien kunnostusstrategiaa.


Hankkeen toimenpiteet: vesistötiedon kokoaminen ja popularisointi sekä aktivointi työpajoissa


Yhteisillä vesillä -hankkeessa hyödynnetään toimijoilla olevia pitkäaikaisen seurantatyön ja monien hankkeiden tuloksia ja kokemuksia. Osapuolet siirtävät nämä tulokset ja katsaukset verkkoon olemassa oleville, kaikkien saatavissa oleville sivustoille. Tiedonkulun tehostamiseksi nykyisiä tiedotuskanavia myös kehitetään edelleen.

Kokemuksia hankkeessa luoduista hyvistä käytännöistä levitetään kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke on osa kansallista AKTIIVI Plus -verkostoa, jonka sisällä verkostoidutaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Hankkeen aikana toteutetaan työpajoja, joissa ohjataan ja aktivoidaan ihmisiä hyödyntämään jo olemassa olevia tiedon lähteitä, tietokantoja ja vesistökunnostussivustoja.
Käytännön koulutuksen kautta saadaan vesistöihin liittyvät tietovarannot tehokkaampaan vuorovaikutteiseen käyttöön. Tästä hyötyvät sekä tiedon etsijät että palvelujen eli tiedon tarjoajat: vesiasioihin liittyvä tieto liikkuu paremmin, vesiensuojelu- ja vesienhoitotyö tehostuu ja eri toimijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyy.

Hankkeen toimia voi seurata Yhteisillä vesillä -blogista http://yhteisillavesilla.blogspot.fi
.

Yhteisillä vesillä -hanke päättyi 30.6.2015, mutta hankkeessa tehtyä vesistötiedon popularisointia ja tiedonvälitystä jatketaan Pyhäjärvi-insituutissa, Vesijärvisäätiössä, vesiensuojeluyhdistyksissä ja valtakunnallisessa Vesistökunnostusverkostossa.
 
Yhteisillä vesillä -hankkeen lopputuotteena koottiin ja julkaistiin Miten järvi toimii -opas, joka on ladattavissa hankkeen toteuttajien verkkosivuilta. Miten järvi toimii -opas on saatavilla myös ppt-tiedostona (koko 28 Mt).
Oppaan käyttöön liittyy hankkeen rahoitusehtojen mukainen tekijänoikeuslauseke: "Miten järvi toimii -oppaan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat oppaassa mainitulle rahoittajaviranomaiselle. Miten järvi toimii -oppaasta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia. Käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.

 
Julkaisuja ja tiedotteita

Miten järvi toimii on saatavilla myös ppt-tiedostona (koko 28 Mt).
Yhteisillä vesillä -hanke-esite
Yhteisillä vesillä -tiedote

Kirkkala, T., Mäkinen, H., Koski-Vähälä, J., Jolma, A., Laine, P. & Ventelä, A.-M. 2013: Knowledge communication and transformation in social networks: a way to improving the management of aquatic systems? Posteri, SIL-kongressi, Budapest, Unkari.
 
Rahoitus

Rahoittaja on Lapin ELY-keskus/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; Manner-Suomen ESR-ohjelma.
Hanke jatkuu kesäkuun loppuun 2015.

Hanketta toteuttavat:

Pyhäjärvi-instituutti
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry


Lisätietoja

Pyhäjärvi-instituutti
Toimialapäällikkkö Anne-Mari Ventelä
puhelin 050 370 2919050 370 2919
anne-mari.ventela@pji.fi


rahoittajan tunnukset