Muuttuva Selkämeri


Loppuseminaari 25.5.2011 Kuuskajaskarin linnakesaarella!

Tiedote 25.5.2011 Ilmastonmuutos vaikuttaa vesistöihin Selkämeren alueella

Lataa tästä loppuseminaarin ohjelma!

Muuttuva Selkämeri -loppuraportti.

Muuttuva Selkämeri

Ilmastonmuutos tulee ilmenemään Suomessa ilmaston lämpenemisenä, sateisuuden lisääntymisenä ja sen vuodenaikaisjakauman muuttumisena. Meriveden lämpötila kasvaa, vedenpinta nousee, virtaamat kasvavat ja tulvien todennäköisyys lisääntyy. Selkämeren suolapitoisuus laskee ja rehevöityminen etenee maa-alueilta tulevien ravinnehuuhtoumien kasvaessa. Eri elinkeinoille tulee toisaalta erilaisia uhkia ja toisaalta mahdollisuuksia.

Muuttuva Selkämeri -projektin tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisia riskejä Selkämeren ja sen valuma-alueen monimuotoiselle käytölle, elinkeinotoiminnalle sekä luonnonoloihin ensisijaisesti Satakunnassa sekä osittain myös muissa Selkämeren valuma-alueen maakunnissa. Ilmastonmuutoksen merkitystä tarkastellaan sekä ympäristön tilan että vesien käytön kannalta. Hankkeessa inventoidaan, mitä aineistoa on saatavilla Selkämeren rannikon ja sen valuma-alueen tilasta, elinkeinotoiminnasta ja muusta käytöstä sekä kerätään ja analysoidaan olemassa oleva aineisto ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Selkämeren ja sen valuma-alueen tilasta ja käytöstä sekä ilmastonmuutoksesta Suomessa tehdään
perusteellinen kirjallisuushaku. Eri organisaatioiden/hallinnonalojen tietokannoissa olevat aineistot
selvitetään ja tarpeelliset hankitaan projektin käyttöön. Tärkeinä tietolähteinä ovat myös muiden ilmastonmuutokseen ja Selkämereen liittyvien projektien tulokset ja tuotokset. Tarkoituksena on määrittää, mitä tietoa on jo olemassa ja mitä tarvitaan lisää. Asiantuntijatyönä sekä workshopeissa ja seminaareissa pyritään tunnistamaan, mikä on Satakunnan kannalta oleellista. Keskeisenä osana projektia selvitetään, mitkä toiminnot Satakunnassa edistävät ilmastonmuutosta ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Pilottialueilla (Eurajoen vesistöalue, Olkiluodon ja Rauman merialue, Porin meri-alue) analysoidaan systemaattisesti seuranta-aineistot, muut tutkimukset ja selvitykset ja tehdään riskinarviointi sekä laaditaan skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöön ja joillekin elinkeinoille.

Projektissa parannetaan tiedonvaihtoa Selkämeren rannikon ympäristöön ja elinkeinotoimintaan liittyvissä asioissa etenkin suomalaisten toimijoiden kesken. Tiedonkulun parantamiseksi luodaan asiantuntija- ja toimijaverkosto. Keskeisenä toimintatapana on seminaarit, koulutuspäivät, ideariihet, workshopit ja tutustumiskäynnit.

Projektin tulosten hyödyntäjiä ovat kehittäjät, suunnittelijat, päätöksentekijät ja elinkeinojenharjoittajat. Hanke antaa tärkeää tietoa maankäytön sekä vesiensuojelun suunnitteluun. Viranomaiset saavat pohjatietoa päätöksentekoon mm. rakentamis- ja ympäristölupiin liittyen. Projektin tuloksena tietoisuus ilmastonmuutoksen merkityksestä ja vaikutuksista Selkämeren rannikkoalueella lisääntyy, mikä luo edellytyksiä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Ilmastonmuutokseen varautuminen turvaa elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia sekä ehkäisee haitallisia ympäristömuutoksia. Projektin aikana muodostetaan Selkämeren rannikon asiantuntija ja -toimijaverkosto, jonka toiminta pyritään saamaan pysyväksi.

Pyhäjärvi-instituutti on projektin päätoteuttaja ja sen lisäksi hankkeessa on 12 osatoteuttajaa.

Toteutusaikataulu: 1.6.2008-31.7.2011
Rahoitus: Hanke on saanut rahoituksen Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Lisätiedot: Teija Kirkkala, Anna Hakala

Hankkeen menneitä tapahtumia:

- Tiedote: Ilmasto muuttuu myös Selkämeren alueella 17.1.2011

- Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus -raportti Rauman kaupungin sivuilla. Raportti on tehty Rauman kaupungin työnä osana Muuttuva Selkämeri -hanketta

- Seminaari: 5.10.2010 / Pori: Energinen Selkämeri
Seminaarin ohjelma Mikäli olet kiinnostunut saamaan esityksiä nähtäväksi jälkikäteen, voit tiedustella niitä sähköpostilla
Pyhäjärvi-instituutista 
(toimisto(at)pji.fi)

- Kutsuseminaari 28.9.2010 / Turku: Kasvisketjun mahdollisuudet muuttuvassa ilmastossa (kutsu, muistio)

- 30.3.2010 järjestetyn Uusia keinoja virtaamien ja talviaikaisen ravinnekuormituksen hallintaan -seminaarin luentomateriaalit löydät täältä. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Vesiensuojelukohteiden inventointi ja kunnostuksen tekniset innovaatiot muuttuvassa ilmastossa (VINKU)- ja Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) -hankkeiden kanssa.