Luomutuotannon lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä ja haasteita

Luomutuotannon lähitulevaisuuden kehitysnäkymiä ja haasteita

EU:n uusi luomuasetus voimaan vuonna 2022

Uusi luomuasetus hyväksyttiin EU:ssa vuonna 2018 pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää luomutuotannon käytäntöjä ja mahdollistaa luomun entistäkin nopeampi kasvu Euroopan unionin alueella. Sääntöjä tulee päivittää, jotta luomun sääntömuutokset tulevat toiminnassa huomioiduiksi.  Uudistuksella pyritään varmistamaan kaikkien EU:n luomutuottajien tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä useista poikkeuksista ja erivapauksista luopuminen. Lisäksi valvontaa tehostetaan ja laajennetaan.  EU:n luomutunnus takaa kuluttajille yhdenvertaisen tuotteiden laadun kaikkialla Euroopassa.

Luomuasetuksen uudistukselle on määritelty seuraavia tavoitteita: ympäristön ja ilmaston suojelun edistäminen, maaperän viljavuuden säilyttäminen, monimuotoisuuden lisääminen, myrkyttömän ympäristön sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi uudistuksella pyritään lisäämään eläinten lajikohtaista käyttäytymistä ja suosimaan paikallista tuotantoa. Uusi asetus kiinnittää erityistä huomiota varotoimenpiteisiin, joiden avulla viljelijä voi välttää luomu- ja tavanomaisten tuotteiden sekoittumista ja jäämiä kielletyistä tuotantoaineista.

Luomumaatilat ja muut luomutoimijat tarkastetaan vielä vähintään kerran kalenterivuodessa. Uusi asetus mahdollistaa kahden fyysisen tarkastuksen välin pidentämisen jopa 24 kuukauteen, mikäli tilalla ei ole ilmennyt tarkastuksissa vakavia puutteita. Lisäysaineiston, kuten kylvösiemenen tuotantoon aletaan soveltaa 12 kk:n vähimmäissiirtymäaikaa.  Yksivuotinen kasvi voi tuottaa luomusiementä jo siirtymävaiheen ensimmäisellä kasvukaudella. Uuden asetuksen mukainen 12 kk:n vähimmäissiirtymäaika tarkoittaa sitä, että kasvin ensimmäisenä siirtymävaihevuotena tuotettu  siemen on tavanomaista ja toisena siirtymävaihevuotena  tuotettu siirtymävaiheen siementä.

Uuden asetuksen tavoitteena on vähentää erilaisia poikkeusmahdollisuuksia. Asetuksella halutaan myös edistää erityisesti luomutuotantoon tarkoitettujen kasvilajikkeiden jalostusta ja markkinointia. Uudet tuotanto-ohjeet eivät vaikuta vuoden 2021 aikana tai sitä aikaisemmin korjattuun luomulisäysaineistoon. Nykyisin vaatimuksin tuotetun, sertifioidun tai tilan oman luomusiemenen vanhat varastot saa käyttää loppuun. Vanhojen ja uusien vaatimusten mukaisten tuote-erien erillään pito ja jäljitettävyys tulee voida tarkistaa lohkomuistiinpanoista sekä varastokirjanpidosta.

Uuden luomuasetuksen hankalimpia asioita ovat luomukasvihuonetuotantoon tulevat muutokset. Luomukasvihuoneissa kasvien juurien täytyy päästä maapohjaan ja niiden viljelyssä vaaditaan kasvinvuorottelua. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat saaneet uusiin kasvihuonevaatimuksiin sopeutumiseen siirtymäajan. Vanhoja tuotantosääntöjä voidaan soveltaa nykyisillä tuotantoaloilla kymmenen vuotta uuden asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Kotieläintuotannossa tavanomaisten jalostuseläinten hankinta tulee uudistuksen myötä luvanvaraiseksi. Alkuperäisrotuisten eläinten hankinta ei edellytä lupaa. Lisäksi käyttöön otetaan Ruokaviraston ylläpitämä luomueläinrekisteri. Ruokinnan osalta rehuannos saa sisältää keskimäärin enintään 25 % toisen siirtymävaihevuoden rehua. Sika- ja siipikarjatiloilla rehuomavaraisuuden tulee olla vähintään 30 %. Erityisesti siipikarjatiloille on uuden luomuasetuksen myötä tulossa paljon muutoksia tuotantoehtoihin.

EU:n uusi luomuasetus tulee voimaan 1.1.2022. Miten tämä muutos tulee vaikuttamaan kiinnostukseen luomun tuottamista kohtaan?  Koetaanko uudistuva luomun ohjeistus liian vaativana ja byrokratiaa lisäävänä tekijänä? Luomu on kuitenkin osoittautunut kannattavuuslaskelmissa jo pitkään tavanomaista tuotantoa kannattavammaksi tuotantotavaksi.

Uudistus lisää viljelijöiden työtä, koska erityisesti valvonnan haasteet lisääntyvät. Luomutilojen kirjanpidon tulee olla kunnossa, jotta valvontatilanteet sujuisivat ongelmitta. Luomuasetuksen mukanaan tuomat vaatimukset tulevat lisäämään luomutarkastajien työmäärää. Luomutarkastajien tulee perehtyä hyvin uusiin säännöksiin, jotta tarkastukset saadaan tehtyä niille annettujen määräaikojen kuluessa.

Luomutuotannon tulevaisuuden kehityskulkuun tulee vaikuttamaan luomuasetuksen lisäksi vuonna 2023 voimaan tuleva CAP-uudistus. Moni viljelijä miettii tämänhetkisen satokauden kokonaistulosta tilallaan sekä mahdollisia tulevia tuotannon kehittämisvaihtoehtoja. Ongelmallinen kasvukausi on kuivuudesta johtuen verottanut tilojen satomääriä huomattavasti. Luomu saattaisi olla kilpailukykyinen vaihtoehtona perinteiselle tehotuotannolle. Tulevalla ohjelmakaudella  korostuvat ympäristönsuojeluun liittyvät näkökulmat, jotka suosivat  luomun tuottamista.  Luomutuotantoa tosissaan harkitsevan viljelijän kannattaa mielestäni olla hyvissä ajoin yhteydessä paikalliseen maatalouden neuvontajärjestöön, josta saa parhaat neuvot asiaan liittyen. Tilan toiminnassa tapahtuvat muutokset ja uusi tuotantotapa tulee ottaa vastaan mahdollisimman positiivisesti ja avoimin mielin. Yhteinen maatalouspolitiikkamme on jatkuvassa muutoksessa ja se pitää viljelijöiden vain hyväksyä. Uudenlaiset tuotantotavat pitää ottaa maatiloilla käyttöön, mikäli ne osoittautuvat kannattavemmiksi kuin aikaisempi toiminta. Asiat eivät aina ole helppoja ratkaistaviksi, mutta hyvän neuvontaorganisaation tuki kannattaa hyödyntää tilan toiminnan kehittämisessä tulevaisuutta kohti.

Share